Biuletynu Instytutu Spawalnictwa Biuletynu Instytutu Spawalnictwa

Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (6/2017)

Artykuły:

  • M. RÓŻAŃSKI, T. PFEIFER, W. GROBOSZ - Wpływ jednokrotnej naprawy połączenia spawanego ze stali S690QL na właściwości SWC
  • A. A. BABINIEC, I. A. RIABCEW, A. I. PANFIŁOW, W. W. PEREMITKO - Wpływ parametrów napawania drutami proszkowymi na geometrię ściegów napawanych na części płaskie i cylindryczne
  • I.K. SENCHENKOV, I.A. RYABTSEV, E. TURYK, O.P. CHERVINKO, I.I. RYABTSEV, A.A. BABYNETS - Obliczenia liczby dopuszczalnych napraw za pomocą napawania części maszyn eksploatowanych w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych i mechanicznych
  • L. GROLIK, T. KIK, P. IREK - Modelowanie procesów spawalniczych – stosowane modele i przykłady
  • S. L. SCHWAB, I. K. PETRYCHENKO, S. V. AKHONIN - Spawanie metodą TIG stopu tytanu VT22 z zastosowaniem zewnętrznego sterującego pola magnetycznego
  • V. M. KISLICYN, S. A. VORONIN - Stykowo-rezystancyjna metoda oceny stanu naprężeniowo-odkształceniowego połączeń spajanych
  • N. POCICA, L. TUZ - Charakterystyka mikrostruktury stopu niklu w gatunku 600 po wysokotemperaturowym cyklu cieplnym
  • M. PANAS, P. KOWALSKI, M. OSTRYSZ, W. ŁACISZ, A. SKUBLEWSKA, M. DYLEWSKI, P. GAWROŃSKI, M. GAJOWNICZEK, P. CEGIELSKI - Zastosowanie zrobotyzowanego napawania łukowego w tworzeniu modeli technikami przyrostowymi

Streszczenia

M. Różański, T. Pfeifer, W. Grobosz - Wpływ jednokrotnej naprawy połączenia spawanego ze stali S690QL na właściwości SWC
Nieodzownym etapem wytwarzania konstrukcji stalowych jest usuwanie ewentualnych wad i niezgodności powstałych podczas spawania. Dodatkowy cykl cieplny towarzyszący ponownemu wykonaniu spoiny ma niewątpliwie negatywny wpływ na właściwości mechaniczne SWC. W artykule przedstawiono wyniki badań technologicznych nad wpływem ponownego spawania łukowego metodą MAG, prowadzonego w ramach naprawy, na właściwości SWC złączy doczołowych ze stali S690QL.

A. A. Babiniec, I. A. Riabcew, A. I. Panfiłow, W. W. Peremitko - Wpływ parametrów napawania drutami proszkowymi na geometrię ściegów napawanych na części płaskie i cylindryczne
W badaniach porównawczych napawania łukiem samoosłonowym części płaskich i cylindrycznych stwierdzono, że w obu przypadkach obserwuje się zasadniczo identyczne zależności wpływu parametrów napawania na szerokość ściegu i udział materiału rodzimego w warstwie napawanej. Na głębokość wtopienia i stopień wymieszania największy wpływ ma natężenie prądu napawania, a na stabilność procesu napawania, jakość formowania warstwy napawanej i występowanie w niej wad - napięcie łuku. Mniejsza głębokość wtopienia w przypadku części cylindrycznych w porównaniu z częściami płaskimi, przy napawaniu z użyciem jednakowych parametrów napawania, jest tłumaczona wpływem przesunięcia osi elektrody względem pionu. Ustalone zależności pozwalają na wykorzystanie wyników dotyczących napawania powierzchni płaskich przy doborze optymalnych parametrów napawania części cylindrycznych.

I.K. Senchenkov, O.P. Chervinko, I.A. Ryabtsev, I.I. Ryabtsev, A.A. Babynets, E. Turyk - Obliczenia ilości dopuszczalnych napraw za pomocą napawania części maszyn eksploatowanych w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych i mechanicznych
Przedstawiono metodę oceny trwałości zmęczeniowej i ilości dopuszczalnych remontów za pomocą napawania elementów cylindrycznych na powierzchni bocznej, przy działaniu eksploatacyjnych obciążeń cieplnych i mechanicznych. Dla analizowanego walca do pracy na gorąco określono ilość dopuszczalnych napraw za pomocą napawania, pozwalającą na ocenę całkowitego okresu bezpiecznej eksploatacji walca.

L. Grolik, T. Kik, P. Irek - Modelowanie procesów spawalniczych – stosowane modele i przykłady
Celem artykułu jest przybliżenie sposobu modelowania procesów spawalniczych w programach do ich komputerowego wspomagania. Podano przykłady zastosowania różnych modeli źródeł ciepła. Zwrócono uwagę na potrzebę przeprowadzenia badań mających na celu zwiększenie zgodności wyników symulacji z wynikami rzeczywistymi.

S. L. Schwab, I. K. Petrychenko, S. V. Akhonin – Spawanie metodą TIG stopu tytanu VT22 z zastosowaniem zewnętrznego sterującego pola magnetycznego
Przedstawiono wyniki badań nad oddziaływaniem poprzecznego pola magnetycznego na zmianę przestrzennego usytuowania słupa łuku podczas spawania tytanu metodą TIG z zastosowaniem spoiwa w postaci drutu proszkowego. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano technologię wielościegowego spawania wysokowytrzymałego stopu tytanu VT22 o grubości 8 mm z zastosowaniem poprzecznego pola magnetycznego. Wykazano, że zastosowanie poprzecznego pola magnetycznego umożliwia zmianę warunków krzepnięcia jeziorka spawalniczego i sterowanie kształtem i wymiarami spoin zapewniając ich zadowalający kształt i jakość.

V. M. Kislitsyn, S. A. Voronin - Stykowo-rezystancyjna metoda oceny stanu naprężeniowo-odkształceniowego połączeń spajanych
Wykazano, że rozpoznanie w zakresie badań nieniszczących doprowadziły do ponownego zainteresowania się metodą stykowo-rezystancyjną, która wykazuje liniową zależność pomiędzy oporem elektrycznym metali a obciążeniem rozciągającym o wystarczającej czułości rezystancyjnej oraz umożliwia wskazanie chwili, w której odkształcenia sprężyste przekształcają się w plastyczne. Metoda ta może być również stosowana do wykrywania wad spawalniczych.

N. Pocica, L. Tuz - Charakterystyka mikrostruktury stopu niklu w gatunku 600 po wysokotemperaturowym cyklu cieplnym
Stop 600 charakteryzuje się dużą odpornością na utlenianie w wysokich temperaturach oraz odpornością na korozję naprężeniową. Ze względu na te cechy znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym, jak również w inżynierii jądrowej. Materiał ten zaliczany jest do grupy materiałów trudno spawalnych. Wynika to z tego, iż posiada szeroki zakres temperatury krzepnięcia, co zwiększa rozmiar obszaru stało-ciekłego wrażliwego na pękanie, który ciągnie się za jeziorkiem spawalniczym i występuje w strefie częściowego stopienia. W celu określenia podatności stopu do występowania pęknięć krystalizacyjnych wykonuje się symulację wysokotemperaturową. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na symulatorze Gleeble 3800, mające na celu wyznaczenie parametrów charakteryzujących właściwości stopu Inconel 600 w wysokich temperaturach, podczas nagrzewania i chłodzenia, tj. : temperaturę zerowej plastyczności NDT, temperaturę zerowej wytrzymałości NST i temperaturę odzysku plastyczności DRT. Na podstawie wyznaczonych temperatur określono zakres występowania kruchości wysokotemperaturowej HTBR. Dokonano obserwacji struktury materiału w obszarze zerwania próbki. Ocenie poddano również przełomy próbek, w celu ujawnienia charakterystycznych cech, określających ich rodzaj.

M. Panas, P. Kowalski, M. Ostrysz, W. Łacisz, A. Skublewska, M. Dylewski, P. Gawroński, M. Gajowniczek, P. Cegielski - Zastosowanie zrobotyzowanego napawania łukowego w tworzeniu modeli technikami przyrostowymi
Dotychczas praktykowana odbudowa zużytych części maszyn metodami spawalniczymi, głównie przez napawanie łukowe i natryskiwanie cieplne, pozwalała na przywrócenie im nominalnych kształtów i wymiarów a także pozostałych parametrów oraz właściwości użytkowych. Intensywnie rozwijające się metody przyrostowe druku 3D pozwalają na budowę modeli i funkcjonalnych prototypów, w tym także części maszyn. W artykule przedstawiono autorskie prace zmierzające do zastosowania zrobotyzowanego napawnia łukowego MIG/MAG, w odmianie niskoenergetycznej CMT, do budowy metalowych modeli 3D.

 

Pobierz załącznik: