SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

 

spawanie-plastikuNie ma chyba działu gospodarki, w którym tworzywo sztuczne nie znajdowało by zastosowania. Stosuje się je do budowy górniczych taśmociągów o wielokilometrowej długości, do wykładania zbiorników o powierzchni tysięcy hektarów i do sporządzania mikroelementów elektronicznych ledwie widocznych gołym okiem. Z tworzyw sztucznych wykonuje się panwie zgniataczy hutniczych i kółka do zegarków. Przysłowiowy zjadacz chleba nie jest zorientowany, że jego bochenek formowano na maszynach z wykładziną policzterofluoroetylenu, a wielbiciel motoryzacji że lśniąca obudowa wykonana jest z ABS pokrytego warstwą metalu.

 

 

 

1. Pojecie tworzywo sztuczne

Składnikiem tworzyw sztucznych są syntetyczne lub pół syntetyczne organiczne związki wielocząsteczkowe. Związki te nie muszą w tworzywie sztucznym stanowić składnika głównego pod względem ilościowym, czego przykładem mogą być liczne laminaty tłoczywa, a zwłaszcza wprowadzone ostatnio do budownictwa plasto-betony zawierające niejednokrotnie poniżej 15% związków wielocząsteczkowych. Zaszeregowanie powyższe tworzyw sztucznych znajduje charakterystyczny oddźwięk w handlu, rozprowadza się bowiem w branży tworzyw sztucznych np., niektóre laminaty, których rdzeń zbudowany jest ze skrawków drewnianych, a tylko kico z tworzywa sztucznego. W materiałach tych istotnym składnikiem jest spoiwo wiążące rdzeń np., mocznikowo-formajaldechydowych, jak również melaminowy laminat na powierzchni.

 

 

 

2. Technologia spawania

 

  

2.1 Charakterystyka metody spawania

  

         Spawaniem tworzyw sztucznych określa się proces łączenia na gorąco elementów z termoplastów przez uplastycznienie i stopienie ich krawędzi bez wywierania docisku. Największe znaczenie ma proces spawania w strumieniu gorącego gazu (gazowego nośnika ciepła) przy użyciu prętów spawalniczych spełniających rolę spoiwa.

Strumień  gorącego gazu stanowi najczęściej powietrze lub rzadziej azot i dwutlenek węgla. Stosowanie azotu i dwutlenku węgla zabezpiecza tworzywa przed nadmiernym utlenianiem w podwyższonej temperaturze, mogącym występować podczas stosowania powietrza, ma to szczególne znaczenie przy spawaniu tworzyw stosunkowo łatwo ulegających utlenianiu.

Podstawowe parametry gazu opuszczającego palnik są następujące: temperatura, która zależy głównie od temperatury topnienia tworzywa i na ogół zawiera się w granicach 210 ÷ 290ºC, oraz ciśnienie, które powinno wynosić od 0,006 do 0,05 MPa.

            Wymienione parametry uzyskuje się w specjalnych palnikach, które za względu na źródło ciepła dzielą się na palniki elektryczne (rys. 1a) i gazowe (rys. 1b).

 

 

 

 

 

 

1

 

Rys 1. Palniki do spawania w strumieniu gorącego gazu z ogrzewaniem a) elektrycznym, b). gazowym;

1 — dopływ gorącego gazu do spawania, 2 — dopływ gazu ogrzewającego, 3 — uchwyt, 

 

4 — przewód spiralny, 5 — grzejnik oporowy

   

Palniki elektryczne są ogrzewane spiralami oporowymi o mocy 250 ÷ 500 W. Do palników gazowych stosuje się acetylen, gaz ziemny, płynny gaz propan-butan. Palniki są zasilane sprężonym powietrzem, którego zużycie wynosi od 1,2 do 2 m3/h. Temperaturę nagrzanego powietrza reguluje się przez zmianę ciśnienia sprężonego powietrza, względnie przez zmianę napięcia prądu zasilającego w palnikach elektrycznych lub zmianę wielkości płomienia (ilości gazu) w palnikach gazowych.

 

2.2 Charakterystyka złączy spawanych

 

Najkorzystniejszymi właściwościami wytrzymałościowymi wśród połączeń spawanych charakteryzują się złączą doczołowe. Nie zaleca się natomiast stosowania złączy zakładkowych i nakładkowych, gdyż ich wytrzymałość osiąga w najlepszym przypadku 65 % wytrzymałości złączy doczołowych.

W technice spawania tworzyw w strumieniu gorącego gazu stosuje się dwa podstawowe rodzaje spoin: czołowe (spoiwo wprowadzane między powierzchnie styku elementów) i pachwinowe (spoiwo wprowa­dzane do kąta obok styku). Dalszy podział spoin uwzględnia kształt rowka spawalniczego utworzonego przez powierzchnie styku łączo­nych elementów (rys. 2). Częściej stosuje się spoiny czołowe, gdyż ich konstrukcja pozwala łatwiej wypełnić rowek spoiwem niż w przypad­ku spoin pachwinowych. Przy łączeniu elementów o większej grubości (powyżej 5 mm dla twardego PVC) jest stosowana spoina X. Spoinę V stosuje się natomiast w przypadku łączenia cieńszych elementów. Wytrzymałość mechaniczna spoiny X jest tylko nieznacznie mniejsza niż spoiny V, a na jej wykonanie zużywa się o połowę mniej spoiwa.

  

 

  2

3

 

 

 

 

Rys. 2. Rodzaje spoin a) czołowych, b) pachwinowych; 

1 — spoina V, 

2 — spoina symetryczna X, 

 

3 — spoina niesymetryczna X, 

4 — spoina 1/2 V,

5 — spoina 1/2 X,

6 — pojedyncza spoina pachwinowa,

7 — podwójna spoina pachwinowa

 

Wytrzymałość mechaniczną spoiny określa się zwykle stosunkiem jej wytrzymałości na rozciąganie do analogicznej wytrzymałości mate­riału zwartego (nie spojonego). Najczęściej tak określona wytrzyma­łość względna przy spawaniu ręcznym wynosi odpowiednio: 80 ÷ 90% przy spawaniu twardego PVC, 60 ÷ 80% przy spawaniu PMMA z użyciem spoiwa z tego samego materiału oraz 70 ÷ 90% z za­stosowaniem prętów spawalniczych z PVC, 90 ÷ 95% przy łączeniu PEdg, 50 ÷ 80% — PEmg, 65 ÷ 90% — PP. Metodami spawania zmechanizowanego i automatycznego uzyskuje się spoiny o większej wytrzymałości względnej.

 

 

2.3 Przygotowanie elementów do spawania.

 

            Przygotowanie elementów do spawania obejmuje takie operacje i zabiegi, jak wycinanie wykrojów z płyt i twardych folii, przecinanie rur, ukosowanie krawędzi. W przypadku elementów przeznaczonych do spawania czołowego obrabia się ich krawędzie w celu ułatwienia dostępu ciepła do dolnych warstw spajanego materiału. Należy przy tym zwrócić uwagę na dokładne dopasowanie łączonych elementów, ponieważ decyduje to w znacznej mierze o jakości wytworzonego następnie złącza.

            Przy wykonywaniu spoin czołowych ukosuje się powierzchnię łączonych elementów zwykle pod tym samym kątem (30 ÷ 35° dla PVC, PP i PMMA, 20 ÷ 25° dla PA). Jedynie przy spajaniu elementów o różnej grubości cieńszemu elementowi jest nadawany mniejszy, a grubszemu większy kąt, tak by np. w przypadku spawania PVC tworzyły one w               sumie 60 ÷ 70°.

 

Spawając elementy o grubości powyżej 2 mm nakłada się kolejno kilka warstw spoiwa, gdyż wypełnienie nim całej objętości rowka w jednej operacji jest niemożliwe z uwagi na ograniczony czas nagrzewania. Aby uzyskać spoinę V o dobrych właściwościach wytrzy­małościowych, należy wypełnić jej dno cieńszym prętem, a resztę rowka grubszymi prętami. Podczas wykonywania spoiny X kolejne warstwy spoiwa nakłada się w sposób naprzemianległy. Ilość warstw spoiwa niezbędna do wypełnienia spoiny czołowej jest uwarunkowana grubością łączonych elementów (rys. 3).

 

 

 

 4

Rys. 3. Zależność ilości warstw spoiwa od grubości (mm) spawanych elementów

 

 

Ze względu na niebezpieczeństwo termicznego rozkładu tworzywa ogrzewanie przy spawaniu powinno być możliwie jak najszybsze i zarazem efektywne. Pręt spawalniczy należy prowadzić zawsze prostopadle do spawanych powierzchni, wywierając przy tym nacisk odpowiednio do przekroju pręta. Dla pręta o przekroju kołowym i średnicy 2 mm docisk wynosi od 5 do 8 N, a średnicy 5 mm — 20 ÷ 26 N.

Przez wahadłowy ruch końcówki palnika powoduje się uplastycz­nienie termiczne końca pręta spawalniczego, który ugina się pod kątem prostym i wypełnia rowek. Prędkość przesuwania spoiwa wzdłuż rowka zależy od temperatury i grubości pręta. Przy ręcznym spawaniu PVC czas nakładania pojedynczej warstwy spoiwa na długości 1 m wynosi od 4 ÷ 6 min. Automatyzacja procesu umożliwia skrócenie tego czasu do 10 ÷ 30 s. Wymaganą temperaturę spawania utrzymuje się przez zachowanie odpowiedniej odległości dyszy palnika od łączonych elementów i spoiwa, która powinna wynosić od 3 ÷ 5 mm. Temperaturę gazu można określić za pomocą termopary lub przy użyciu odpowiednich topników. Przy spawaniu twardego PVC i PEdg powinna ona wynosić 230 ÷ 250°C, PEmg — 210 ÷ 230°C,               PP — 250 ÷ 300°C, PMMA — 200 ÷ 250°C (spoiwo PVC).

 

 

3. Podsumowanie

 

 

Podsumowując produkcję przemysłu tworzyw sztucznych mogę tylko stwierdzić że jest on bardzo szeroko rozwinięty i ciągle jeszcze jego rozwój ulega poprawie. Nie ma dziedziny, w której tworzywa sztuczne nie odgrywałyby swej roli.

Tworzywa sztuczne posiadają wiele zalet, które decydują o ich wykorzystywaniu . W coraz to szerszym stopniu. Do zalet tych możemy zaliczyć między innymi: mały ciężar właściwy, odporność chemiczną , odporność na korozję , dobre własności mechaniczne oraz dielektryczne . Dlatego też mogą one zastępować w wielu wypadkach tradycyjne materiały takie jak : drewno , skórę , papier , metale , szkło . Stosowanie tworzyw sztucznych jest opłacalne we wszystkich gałęziach przemysłu, obniża bowiem znacznie koszty produkcji i pozwala na eliminowanie deficytowych materiałów, przy jednoczesnym obniżeniu ciężaru oraz podniesieniu właściwości użytkowych i estetyki gotowych produktów.

Uważam, że stosowanie tworzyw sztucznych jest opłacalne i powinno być na szeroką skalę rozwijane.

Ponadto nie ma chyba gospodarki, w której tworzywa sztuczne nie znajdowałyby zastosowania. Po dzień dzisiejszy rozporządzamy już całym szeregiem tworzyw sztucznych, które się wytwarza z najrozmaitszych materiałów wyjściowych bardzo różnorodnymi metodami chemicznymi.

Rozpatrując więc przyszłość przemysłu tworzyw sztucznych możemy być pewni, że w dalszym ciągu będzie się on intensywnie rozwijać i tym samym wzbogacać naszą całą gospodarkę. Ciągle w tym kierunku prowadzone są badania, które mają zapewnić o przydatności tworzyw sztucznych na całym świecie.

 

 

 

Literatura

[1]   Sikora Robert : Przetwórstwo Tworzyw Wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo Edukacyjne W-wa 1993

[2]   Dobosz K., Matysiak A.: Tworzywa sztuczne Materiałoznawstwo i przetwórstwo,

        W-wa 1990

[3]   Przeradowski J.: Zajęcia z obróbki tworzyw sztucznych, PWSZ Warszawa 1964

[4]   Schrader W.: Tworzywa sztuczne przeróbka i spawanie, Warszawa Wydaw.

 

        Nauk.-Techn., 1973.