Stale konstrukcyjne i ich spawalność

stale_konstrukcyjne

Brózda Jerzy

Rok wydania: 2007

Wydawnictwo: Instytut Spawalnictwa Gliwice

ISBN: 978-83-60837-03-0

 

SPIS TREŚCI

1. Spawalność stali
1.1 Cykle cieplne spawania
1.1.1 Charakterystyka cyklu cieplnego spawania
1.1.2 Określanie czasu stygnięcia t8/5
1.1.3 Przykłady wyznaczania czasu stygnięcia t8/5
1.1.4 Symulacja cykli cieplnych spawania
1.2 Wpływ czasu stygnięcia t8/5 na strukturę i własności strefy wpływu ciepła złączy spawanych
1.3 Wpływ temperatury maksymalnej cyklu cieplnego spawania na strukturę i własności strefy wpływu ciepła
1.4 Struktura spoiny
1.5 Twardość złącza spawanego
1.6 Naprężenia własne i ich wpływ na własności połączeń spawanych
1.6.1 Powstawanie naprężeń własnych
1.6.2 Rozkład naprężeń własnych w złączach doczołowych
1.6.3 Wpływ naprężeń własnych na zachowanie się konstrukcji spawanych
1.7 Definicja spawalności

2. Pęknięcia w stalowych złączach spawanych
2.1 Wprowadzenie i rodzaje pęknięć
2.2 Pęknięcia zimne
2.2.1 Krucha mikrostruktura
2.2.2 Wodór dyfundujący
2.2.3 Naprężenia
2.2.4 Zapobieganie powstawaniu zimnych pęknięć
2.2.5 Próby z utwierdzeniem własnym stosowane do oceny skłonności stali do powstawania zimnych pęknięć
2.3 Pęknięcia gorące
2.3.1 Pęknięcia krystalizacyjne
2.3.1.1 Spawanie stali nieuspokojonych
2.3.2 Pęknięcia likwacyjne
2.3.3 Zapobieganie powstawaniu gorących pęknięć
2.3.4 Próby stosowane do oceny skłonności złączy spawanych do pękania na gorąco
2.4 Pęknięcia wyżarzeniowe
2.4.1 Charakterystyka pęknięć
2.4.2 Mechanizm powstawania pęknięć
2.4.3 Pęknięcia pod napoinami
2.4.4 Ocena skłonności stali do powstawania pęknięć wyżarzeniowych
2.4.5 Badanie skłonności stali do powstawania pęknięć wyżarzeniowych
2.5 Pęknięcia lamelarne
2.5.1 Charakterystyka pęknięć
2.5.2 Badanie skłonności stali do pękania lamelarnego
2.5.3 Zapobieganie pęknięciom lamelarnym
2.5.4 Wymagana odporność stali na pękanie lamelarne

3. Stale niestopowe ogólnego przeznaczenia i węglowo-manganowe
3.1 Stale niestopowe
3.1.1 Stale niestopowe wg PN-88/H-84020
3.1.2 Stale niestopowe wg PN-EN 10025-2
3.2 Stale węglowo-manganowe
3.2.1 Stale węglowo-manganowe i mikrostopowe wg PN-86/H-84018
3.3 Spawalność i zasady spawania stali niestopowych i węglowo-manganowych
3.3.1 Metoda A zapobiegania powstawaniu pęknięć zimnych
3.3.1.1 Warunki, które mogą wymagać ostrzejszego podejścia
3.3.1.2 Wymagania obniżone
3.3.2 Metoda B zapobiegania powstawaniu pęknięć zimnych

4. Stale drobnoziarniste
4.1 Ogólna charakterystyka stali drobnoziarnistych
4.2 Mechanizmy umocnienia stali
4.2.1 Umocnienie przez pierwiastki znajdujące się w roztworach stałych
4.2.1.1 Wpływ pierwiastków znajdujących się w roztworze na inne własności stali
4.2.2 Regulacja wielkości ziarna
4.2.3 Umacnianie przez cząstki fazy wtórnej
4.2.4 Umacnianie przez dyslokacje
4.2.5 Umacnianie w wyniku przemian strukturalnych
4.3 Wpływ wtrąceń niemetalicznych
4.4 Stale drobnoziarniste normalizowane lub walcowane normalizująco
4.4.1 Wyżarzanie normalizujące a walcowanie normalizujące
4.4.2 Przegląd stali normalizowanych lub walcowanych normalizująco
4.4.3 Spawalność drobnoziarnistych stali normalizowanych lub walcowanych normalizująco
4.5 Stale ulepszone cieplnie
4.5.1 Charakterystyka stali ulepszonych cieplnie
4.5.2 Spawalność stali ulepszonych cieplnie
4.5.2.1 Wpływ warunków spawania na strukturę i własności SWC
4.5.2.2 Skłonność do zimnych pęknięć
4.5.3 Spawanie stali ulepszonych cieplnie
4.5.3.1 Warunki spawania
4.5.3.2 Materiały dodatkowe
4.5.3.3 Obróbka cieplna złączy spawanych ze stali ulepszonych cieplnie
4.6 Stale trudno rdzewiejące
4.6.1 Charakterystyka stali trudno rdzewiejących
4.6.2 Przegląd stali trudno rdzewiejących
4.6.3 Spawalność i spawanie stali trudno rdzewiejących

5. Stale walcowane termomechaniczne
5.1 Charakterystyka stali walcowanych termomechanicznie
5.1.1 Porównanie stali
5.2 Przegląd stali walcowanych termomechanicznie
5.3 Spawalność i spawanie stali walcowanych termomechanicznie
5.3.1 Zmiany twardości w SWC
5.3.2 Skłonność do zimnych pęknięć
5.3.3 Materiały dodatkowe do spawania i własności złączy
5.3.3.1 Odporność na kruche pękanie
5.4 Korzyści wynikające ze stosowania stali walcowanych termomechanicznie

6. Stale do pracy w niskich temperaturach
6.1 Ogólna charakterystyka stali
6.1.1 Kruche pękanie stali i konstrukcji spawanych
6.1.2 Materiały stosowane do budowy urządzeń pracujących w niskich i bardzo niskich temperaturach
6.2 Spawanie stali do pracy w niskich temperaturach
6.2.1 Stale niskowęglowe
6.2.2 Stale o podwyższonej wytrzymałości
6.2.3 Stale zawierające 3,5 i 5 % niklu
6.2.4 Stale o zawartości 9 % niklu
6.2.5 Stale austenityczne
6.3 Jakość złączy spawanych

7. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach
7.1 Charakterystyka stali do pracy w podwyższonych temperaturach
7.1.1 Odporność na utlenianie
7.1.2 Żarowytrzymałość
7.2 Przegląd stali do pracy w podwyższonych temperaturach
7.2.1 Stale żaroodporne nowej generacji
7.2.1.1 Charakterystyka krajowego systemu energetycznego
7.2.1.2 Mniejsza emisja zanieczyszczeń ze źródła o parametrach nadkrytycznych
7.2.1.3 Przegląd nowych stali żaroodpornych
7.3 Spawanie stali do pracy w podwyższonych temperaturach
7.3.1 Spawalność
7.3.2 Obróbka cieplna złączy spawanych
7.3.3 Wpływ obróbki cieplnej na własności złączy spawanych
7.3.4 Cykle spawania i obróbki cieplnej stali bainitycznych i martenzytycznych
7.3.5 Pęknięcia pod wpływem obróbki cieplej (pęknięcia wyżarzeniowe)
7.4 Spawanie połączeń mieszanych ze stali do pracy w podwyższonych temperaturach
7.4.1 Dyfuzja reaktywna węgla

8. Literatura

9. Wykaz norm