Zbiornik ciśnieniowy spawany

ZBIORNIK-CISNIENIOWY-SPAWANY

Andrzej Dudek, Stanisław Łączek

Rok wydania: 2006

Kraków

Wydawnictwo: Politechnika Krakowska

ISBN: 83-7242-399-3


Spis trcści

1. Wprowadzenie do projektowania zbiornika
1.1. Wstęp
1.2. Cel pracy projektowej
1.3. Podstawowe informacje dotyczące przepisów UDT i założenia projektowe
1.4. Zastosowanie konstrukcji zbiornika ciśnieniowego w praktyce
1.5. Zadania do wykonania
1.6. Proponowana kolejność wykonywania typowego projektu
1.7. Komputerowe programy obliczeniowe
1.8. Wybrane problemy obliczeniowe


2. Obliczenia wytrzymałościowe, wybrane zalecenia i wymagania dotyczące konstrukcji, spawania i badania naczyń ciśnieniowych wg przepisów UDT
2.1. Wyznaczenie grubości ścianki elementu walcowego podlegającego ciśnieniu wewnętrznemu
2.1.1. Naprężenia dopuszczalne
2.1.2. Obliczeniowy współczynnik wytrzymałościowy z
2.2. Sprawdzenie poziomego elementu walcowego na dodatkowe naprężenia gnące, wywołane ciężarem własnym oraz innymi obciążeniami
2.3. Wzmocnienia ścianek elementów walcowych osłabionych otworami
2.4. Obliczenia (projektowanie) den wypukłych podlegających ciśnieniu od strony powierzchni wklęsłej
2.4.1. Określenie grubości dna tłoczonego
2.4.2. Wzmocnienia otworów w dnach wypukłych
2.5. Obliczenia króćców
2.5.1. Określenie grubości ścianki rury (króćca)
2.5.2. Obliczenie połączenia kołnierzowo-śrubowego
2.5.2.1. Uszczelki
2.5.2.2. Śruby
2.5.2.3. Kołnierze okrągłe
2.5.3. Określenie grubości okrągłego dna płaskiego podlegającego ciśnieniu wewnętrznemu (dobór kołnierza zaślepiającego)
2.6. Wyznaczenie grubości pokrywy włazowej
2.7. Wybrane zalecenia i wymagania dotyczące konstrukcji, spawania i próby ciśnieniowej dla zbiorników ciśnieniowych wg UDT
2.7.1. Konstrukcja zbiorników
2.7.2. Spawanie zbiorników
2.7.3. Próba ciśnieniowa


3. Materiały na elementy zbiorników ciśnieniowych. Wybrane zagadnienia technologiczne
3.1. Materiały na elementy zbiorników ciśnieniowych
3.2. Zasady doboru stali
3.3. Spawanie stali węglowych i niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyższonych temperaturach
3.3.1. Rodzaje i wielkości spoin przy łączeniu kołnierzy z rurą
3.3.2. Przygotowanie do spawania części o nierównej grubości
3.4. Zwijanie płaszczy zbiorników
3.5. Wykonywanie den
4. Ciśnienia i temperatury. Klasy zbiorników ciśnieniowych
4.1. Ciśnienia i temperatury
4.2. Podział zbiorników na klasy
4.3. Określenie ciśnienia obliczeniowego i temperatury obliczeniowej dla projektowanego zbiornika


Załącznik I. Wybór norm
1.1. Główne wymiary zbiorników. Orientacyjne wymiary króćców
1.2. Blachy
1.3. Dna elipsoidalne
1.4. Rury
1.5. Kołnierze do przy spawania okrągłe z szyjką
1.6. Kołnierze okrągłe płaskie do przyspawania
1.7. Kołnierze owalne płaskie
1.8. Kołnierze stalowe okrągłe zaślepiające
1.9. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy
1.10. Uszczelki bezazbestowe płaskie
1.11. Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych
1.12. Zamknięcia włazowe eliptyczne
1.13. Podpory dla poziomych zbiorników ciśnieniowych


Załącznik II. Wyprowadzenia wzorów i zalecenia konstrukcyjne
II. 1. Wyprowadzenie wzoru kotłowego na grubość zbiornika
11.2. Wyprowadzenie wzorów dla dennicy elipsoidalnej
11.3. Metody realizowania naciągu wstępnego w połączeniu kołnierzowym
11.4. Obliczanie maksymalnych naprężeń gnących w przekroju kołowym zbiornika
11.5. Okrągłe dna płaskie z wyobleniem i bez wyoblenia
11.6. Przykładowe projekty studenckie
Literatura
Spis tablic