industrymeeting2018 250x45

Logowanie Rejestracja

Spawalnicze gazy osłonowe i palne

SPAWALNICZE GAZY OSONOWE I PALNE

Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc

Rok wydania: 2005

Warszawa

Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

ISBN: 83-204-3059-3


Książka jest pierwszą w kraju monografią na temat gazów stosowanych w spawalnictwie, w której w sposób wyczerpujący i usystematyzowany przedstawiono zagadnienia niezbędne do poznania roli gazów w procesach cieplnych i metalurgicznych zachodzących podczas spawania i procesów pokrewnych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają tę książkę przede wszystkim inżynierom spawalnikom i osobom zajmującym się
technologiami spawalniczymi w zakładach produkcyjnych. Publikacja może byą również przydatnym opracowaniem dla pracowników ośrodków badawczych oraz studentów wydziałów mechanicznych.

Spis Treści:
1. Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii gazów
1.1. Charakterystyka termodynamiczna gazów
1.2. Podstawowe wielkości fizyczne gazów
1.3. Zjawiska w ośrodkach ciekłych i na granicy faz
1.4. Spalanie i wybuchowość mieszanin gazów
2. Charakterystyka gazów atmosferycznych stosowanych w spawalnictwie
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Właściwości fizyczne i chemiczne gazów atmosferycznych decydujące o ich zastosowaniu w spawalnictwie
2.3. Argon
2.4. Hel
2.5. Azot
2.7. Wodór
2.8. Tlen
2.9. Powietrze


3. Gazy palne stosowane w spawalnictwie
3.1. Ogólna charakterystyka gazów palnych stosowanych w spawalnictwie
3.2. Czynniki charakteryzujące przydatność gazów palnych w spawalnictwie
3.3. Acetyle
3.4. Propan
3.5. Butan
3.6. Metan - gaz ziemny
3.7. Metyloacetylen
3.8. Etylen (eten)
3.9. Propylen (propen)
3.10. Mieszaniny płynnych gazów palnych
3.11. Gazy węglowe
4. Zagrożenia powodowane gazami i zasady bezpiecznego postępowania
4.1. Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych
4.2. Dopuszczalne stężenia gazów szkodliwych dla zdrowia stosowanych w spawalnictwie
4.3. Znakowanie substancji niebezpiecznych, wywoływanych nimi zagrożeń i sposobów postępowania
4.4. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
4.5. Gazy toksyczne powstające podczas spawania i cięcia metali
4.6. Środki bezpieczeństwa w miejscu pracy narażonym na występowanie niebezpiecznych gazów
4.7. Zagrożenia niedoborem i nadmiarem tlenu w powietrzu
4.8. Zagrożenia gazami skroplonymi schłodzonymi
4.9. Postępowanie w przypadku awarii i zagrożeń
4.10. Użytkowanie i obsługa pojemników (butli) z gazem


5. Osłony gazowe, ich właściwości i oddziaływanie na procesy spawalnicze
5.1. Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia według normy PN-EN 439
5.2. Efektywność osłony gazowej łuku
5.3. Wpływ gazu osłonowego na przepływ metalu w łuku podczas spawania   MIG/ MAG
5.4. Wpływ gazów osłonowych na zmianę składu stopiwa
5.5. Wpływ gazu osłonowego na właściwości mechaniczne stopiwa
5.6. Wpływ gazu osłonowego na porowatość spoin
5.7. Wpływ gazu osłonowego na rozprysk stopiwa podczas spawania
5.8. Gazy do osłony i formowania grani spoiny
5.9. Przenikanie gazów przez ścianki przewodów
6. Dobór gazów osłonowych do procesów spawania i materiałów spawanych
6.1. Dobór gazów osłonowych do spawania metali metodą   TIG
6.2. Dobór gazów osłonowych do spawania metali metodami MAG i MIG
6.3. Dobór gazów osłonowych do spawania drutami z rdzeniem proszkowym
6.4. Dobór gazów do spawania plazmowego
6.5. Dobór gazów do spawania laserowego
6.6. Dobór gazów do spawania elektrogazowego


7. Dobór gazów do procesów pokrewnych spawaniu
7.1. Gazy do cięcia tlenowego
7.2. Gazy do cięcia plazmowego
7.3. Gazy do cięcia laserowego
7.4. Atmosfery gazowe do lutowania twardego
7.5. Gazy do napawania i natryskiwania powłok
7.6. Gazy do żłobienia termicznego
7.7. Gazy do hartowania płomieniowego
7.8. Gazy do podgrzewania płomieniowego palnikami
Wykaz norm związanych z tematyką książki
Rozporządzenia, ustawy, dyrektywy związane z tematyką książki

Współpracujemy z: