Poradnik Spawacza

poradnik-spawacza

Ziemowit Wilk

Rok wydania: 2014

Wydawnictwo: TARBONUS

ISBN: 978-83-7394-495-4

 

Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego. W spsób przekrojowy przedstawiono również, m.in.: metalowe materiały konstrukcyjne, zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym, pozycje spawania, źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie, przygotowanie metali do spawania i po spawaniu, materiały dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze, niezgodności i pękanie złączy, zasady bhp na stanowiskach spawalniczych, instrukcja technologiczna spawania, zasady kwalifikowania: technologii, personelu i zakładów wytwarzających. Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych blach i rur metodami łukowymi i spawania gazowego. Należy je również traktować jako niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.

SPIS TREŚCI

Od autora

1. Metalowe materiały konstrukcyjne
1.1. Stale
1.1.1. System oznaczania stali wg PN-EN 10027-1
1.1.2. Oznaczanie stali na podstawie symboli zastosowania oraz podstawowych
własności
1.1.3. Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-2
1.2. Stale niestopowe
1.3. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości
1.4. Stale wysokostopowe
1.5. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach
1.6. Stale do pracy w obniżonych temperaturach
1.7. Staliwa
1.8. Żeliwa
1.9. Metale nieżelazne i ich stopy

2. Zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym

3. Pozycje spawania
4. Urządzenia wykorzystywane w spawalnictwie
4.1. Urządzenia do spawania łukowego
4.2. Przetwornice spawalnicze
4.3. Transformatory spawalnicze
4.4. Prostowniki spawalnicze
4.5. Źródła inwertorowe

5. Przygotowanie metali do spawania i po spawaniu
5.1. Ukosowanie krawędzi łączonych blach
5.2. Ukosowanie przez cięcie techniczne
5.3. Sczepianie elementów do spawania
5.4. Żłobienie elektropowietrzne
5.5. Czyszczenie obszaru złącza przed spawaniem
5.6. Czyszczenie obszaru złącza po spawaniu
5.7. Obróbka powierzchni gotowych wyrobów spawanych

6. Materiały dodatkowe do spawania
6.1. Dobór materiałów spawalniczych do spawania połączeniowego stali
6.2. Elektrody otulone
6.3. Druty elektrodowe lite i proszkowe do spawania metodami MIG/MAG
6.4. Druty proszkowe metaliczne
6.5. Pręty do spawania metodą TIG

7. Gazy spawalnicze
7.1. Krótka charakterystyka fizykochemiczna technicznie czystych gazów
stosowanych w spawalnictwie
7.2. Klasyfikacja gazów i ich mieszanin w ujęciu normy PN-EN ISO 14175
7.3. Dobór gazów osłonowych do procesów spawania i materiałów spawanych

8. Niezgodności złączy spawanych
8.1. Grupa 1: Pęknięcia - kod wady 100
8.2. Grupa 2: Pustki - kod wady 200
8.3. Grupa 3: Wtrącenia stałe - kod wady 300
8.4. Grupa 4: Przyklejenia i braki przetopu - kod wady 400
8.5. Grupa 5: Niezgodności kształtu i wymiaru - kod wady 500
8.6. Grupa 6: Inne niezgodności - kod wady 600

9. Pękanie połączeń spawanych i sposoby zapobiegania

10. Cięcie termiczne

11. Spawanie acetylenowo-tlenowe (311)

12. Metody spawania łukowego
12.1. Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
12.2. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (131) i aktywnego
(135) MIG/MAG
12.3. Spawanie elektrodą topliwą rdzeniową z wypełnieniem metalicznym
(138)
12.4. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141) TIG

13. Zasady bhp na stanowiskach spawalniczych

14. Instrukcja technologiczna spawania (WPS)

15. Zasady kwalifikowania technologii łączenia metali

16. Zasady kwalifikowania personelu spawalniczego
16.1. Kwalifikowanie spawaczy
16.2. Kwalifikowanie personelu nadzoru spawalniczego
16.3. Kwalifikowanie personelu kontroli jakości

17. Kryteria odbioru złączy konstrukcji spawanych

18. Zakłady wytwarzające konstrukcje spawane

Literatura

Spis rysunków

Spis tablic