Badania nieniszczące (badania radiograficzne (RT), ultradźwiękowe (UT), penetracyjne (PT), magnetyczno-proszkowe (MT), wizualne (VT), pomiary grubości ścianek, ubytków korozyjnych i rozwarstwień blach, pomiary owalizacji i pocienienia),

Badania nieniszczące (badania radiograficzne (RT), ultradźwiękowe (UT), penetracyjne (PT), magnetyczno-proszkowe (MT), wizualne (VT), pomiary grubości ścianek, ubytków korozyjnych i rozwarstwień blach, pomiary owalizacji i pocienienia),

Wykonujemy badania nieniszczące (NDT - Non-Destructive Testing),

 

Badania radiograficzne (RT) znajdują zastosowanie do wykrywania oraz określania niezgodności spawalniczych ( w szczególności wewnętrznych ). Wykorzystuje się w nich zdolność promieniowania jonizującego do przenikania przez materiały i zarejestrowaniu efektu tego przenikania na błonie radiograficznej.

Badania ultradźwiękowe (UT) należą do metod badań nieniszczących, które informują o stanie , w jakim znajduje się cała objętość kontrolowanego elementu oraz pozwalają na określenie ilości, wielkości i rozmieszczenia nieciągłości w materiale.

Badania penetracyjne (PT): Badanie umożliwiające wykrywanie niezgodności spawalniczych wychodzących na powierzchnie materiału. Metoda stosowana przy badaniu materiałów ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz materiałów niemetalicznych.

Zasada badań penetracyjnych opiera się na wykorzystaniu zjawiska włoskowatości , które polega na wnikaniu cieczy do wąskich przestrzeni i wznoszeniu się w nich nawet wbrew sile ciężkości. Zjawisko to umożliwia wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych.

Badania magnetyczno-proszkowe (MT): Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów. Nadaje się jedynie do badan materiałów ferromagnetycznych.

Badania magnetyczno-proszkowe mogą być stosowane do badania obiektów wyłącznie z materiałów ferromagnetycznych. Polegają na wzbudzaniu w kontrolowanym obiekcie pola magnetycznego i poszukiwaniu tzw. lokalnych, magnetycznych pól rozproszenia, które powstają nad powierzchnią obiektu gdzie występują niezgodności. Metoda polega na wykrywaniu niezgodności zalegających pod powierzchnią badanego materiału na głębokości rzędu kilku milimetrów.

Badania wizualne (VT): Podstawowe badanie wstępne polegające na dokładnych oględzinach powierzchni mające na celu wykrycie nieciągłości powierzchniowych, wad kształtu elementów.

Badania wizualne można podzielić na:

- badania wizualne bezpośrednie – podczas których istnieje nieprzerwana ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego. Mogą być wspomagane soczewkami, endoskopami, wideoskopami, lusterkami itp.

- badania wizualne pośrednie- podczas których ścieżka optyczna od oka obserwatora do obszaru badanego jest przerwana. Badanie zdalne obejmuje użycie fotografii, systemów wideo, systemów zautomatyzowanych, robotów. Metoda ta jest stosowana w różnych etapach produkcji konstrukcji stalowych: przygotowanie elementów do spawania, kontrola złącza w trakcie spawania, a także gotowego złącza.